OBRAÄŒUNI PO SUDSKIM PRESUDAMA

S obzirom na aktualne sudske presude, Leprinka je uvidjela potrebu za stvaranjem programskog segmenta za obračun plaća i kamata prema sudskim presudama. Stoga vam sa zadovoljstvom nudimo dvije opcije (vi računate sami ili mi računamo za vas) kako bi čim bezbolnije napravili sve potrebne obračune plaća i kamata te potrebne JOPPD obrasce. Detaljnije o tome pročitajte ovdje u našoj ponudi.